Informatie verwijzers

Duurzaam beter functioneren in het dagelijks leven.

Het kan echt.

Curalma is een centrum voor klinische behandeling van volwassenen met complexe PTSS.

In-  en exclusie criteria voor behandeling bij Curalma.

INCLUSIE CRITERIA:
Mensen met schokkende ervaringen die (mede?) daardoor slechter zijn gaan functioneren.
Er is in ieder geval een verdacht op PTSS.

* Eerdere ambulante (PTSS) behandeling is gestrand

EXCLUSIE CRITERIA (vooroverleg noodzakelijk !):
* Actuele middelen verslaving: zoals gokken, alcohol, seks, soft- en harddrugs
* Impuls- en stemmingslabiliteit: (vanuit welke onderliggende diagnose dan ook, bijv. door DIS, psychose, manie, LVB, anti sociale karaktertrekken) kan een relatieve contra indicatie zijn.

* Benzodiazepine afhankelijkheid: e.a. sedativa; dit gebruik willen we in het voortraject al beperken (dus relatieve contra indicatie)
* Andere psychofarmica: (antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, antidepressiva); wij streven rationele farmacotherapie na. Zonodig voeren we overleg met u en de cliënt over sanering.
* Somatische co morbiditeit moet stabiel/goed in beeld/medisch (specialistisch) begeleid zijn.
* Polyfarmacie: (somato- en psychofamaca): kan leiden tot overleg met u en de cliënt i.v.m. gewenste sanering om succeskans van onze 2 weekse klinische multidisciplinaire behandeling te vergroten.

* De behandeling kan worden stopgezet als blijkt dat de stemming en het gedrag te labiel wordt (té grote - hier niet hanteerbare - risico's qua suïcidaliteit en agressie (bijv. zelfbeschadiging)).
Streven is en blijft om de behandeling hier af te maken.
We hebben een intake procedure die uit meerdere stappen bestaat om dit zoveel mogelijk te voorkomen.
We proberen om mogelijke risico's op uitval en incidenten te dempen (overleg met verwijzer, bespreken nazorg, saneren medicatie, evt. crisismedicatie).
Desondanks kan dat toch gebeuren. We doen dan het volgende.

Als iemand toch ontregelt in de behandeling, zullen we eerst proberen de situatie hier te kalmeren met extra afspraken.
Als dat niet lukt en te onveilig blijkt, kan de behandeling worden stopgezet.
We overleggen dan met de cliënt, verwijzer en de naasten over terugplaatsing en geven onze ideeën daarover mee.

Als de behandeling spaak loopt, dan blijft toekomstige her-aanmelding wel mogelijk.
We zullen dan wel extra goed kijken i.o.m. de betrokken cliënt, diens naasten en verwijzer naar de noodzakelijke randvoorwaarden.

Het moet tijdens de behandeling beheersbaar en veilig genoeg zijn. In het voortraject is dit een aandachtspunt en leidt zonodig tot overleg.

Curalma heeft de plicht om voor iedereen een veilige omgeving te scheppen en te behouden.
Daarom zijn de bovenstaande punten van belang.

 

Doel en resultaten

Onze Curalma behandeling richt zich op de vermindering van de PTSS-klachten of verdwijnen daarvan.

Via onderstaande link vind u uitgebreide informatie over de behandeling (complexe) PTSS.
Dit is conform de Nederlandse behandelstandaard.

2. Samenvatting - Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen | GGZ Standaarden

Onderstaande items uit deze samenvatting vinden wij bij Curalma belangrijk:

' De basishouding van de zorgverlener kenmerkt zich door:

  • Hoop en vertrouwen in de patiënt
  • Presentie (aandachtig aanwezig zijn)
  • Ruimte maken voor het verhaal van de patiënt
  • Empowerment van de patiënt en diens netwerk
  • Benutten van de ervaringskennis en het netwerk van de patiënt
  • Bescheidenheid ten aanzien van het professionele referentiekader en de gelijkwaardigheid van zorgverlener en patiënt.
  • Gericht op reductie van lijden en het vergroten van autonomie van de patiënt'

Over behandelresultaten, zie onderstaande links:

 

 

 

Behandelprogramma

Uit onderzoek is gebleken dat bij PTSS door meervoudige of complexe traumata een korte intensieve klinische opname effectiever kan zijn dan langer durende ambulante begeleiding.
Daarom volgen cliënten bij ons een intensief klinisch programma van twee werkweken (in het tussenliggende weekend is de cliënt thuis).
De behandeling bestaat uit een combinatie van de evidence-based therapieën PMT, EMDR, Exposure en Vaktherapie.
Met het oog op verduurzaming van het behandeleffect bieden we daarnaast aandacht aan leefstijl-aspecten zoals voeding, beweging en ontspanning. Uiteraard maakt ook een psychiater deel uit van het behandelteam. 

Ook het steunsysteem wordt bij de behandeling betrokken, zowel voor, tijdens als na de opname.

Nazorg

In de toekomst willen we na de opname cliënten via e-health nog een aantal keren ondersteuning bieden van de professionals van Curalma.
Dat kan op het gebied van traumabehandeling, emotieregulatie, zelfbeeld en leefstijl zijn.
Ook organiseren we twee weken na de opname een terugkomdag voor zowel cliënten als naastbetrokkenen.
Is er nog meer zorg nodig, dan denken wij mee en geven wij daarover advies. 

Instructies voor de verwijsbrief

Aanmelden van cliënten is mogelijk via Zorgdomein.

 

De verwijsbrief voor complexe PTSS moet voldoen aan de volgende eisen:

* Verwijzing voor de S-GGZ,

* N.a.w. gegevens cliënt inclusief telefoonnummer en mailadres,

* Een samenvatting van de psychiatrische en somatische voorgeschiedenis,

* Beargumentering van het vermoeden op een DSM benoemde stoornis, de ernst van de problematiek, risico, complexiteit, beloop, klachten,

* Actueel, volledig medicatie overzicht,

* De reden voor klinische opname,

* Beschrijvende diagnose en uw visie op de behandelindicatie alhier,

* Uw brief moet de naam, functie en AGB-code van de verwijzer bevatten alsmede een handtekening en/of praktijkstempel.

Een voorbeeld van de verwijsbrief vind u hier:   Verwijsbrief

U kunt uw verwijsbrief sturen naar:

clientenservice@curalma.nl

AGB code Curalma: 2222 1172